• Opi maatalouden uusista teknologioista

    TEKNOLOGIA ABC

Teknologia ABC

Opi uusista teknologioista

Maatalouden uusista teknologioista puhuttaessa törmää alati uusiin termeihin ja käsitteisiin. Kokoamme tälle sivulle teknologioiden ABC:tä, sanakirjaa, joka avaa, mistä ammattislangissa on kyse. Opi uusien teknologioiden ammattisanastoa ja vinkkaa meille, mitä listalta puuttuu.

BIG DATA


Big Data (massadata, suuraineistot) tarkoittaa hyvin suurta datamäärää, jota tulee eri lähteistä eri muodossa, se on järjestämätöntä ja sitä syntyy koko ajan lisää. Big datan analysointi edellyttää perinteisen tilastotieteen ohella uusia menetelmiä, joita kehitetään datatieteen avulla. Analysoinnissa hyödynnetään mm. tekoälyä.

CAN-VÄYLÄ


CAN (Controller Area Network) on ohjauslaitteiden ja antureiden välinen tiedonsiirtoverkko. CAN-väylässä pystytään siirtämään tietoa neljän johtimen avulla ja vähentämään johdotuksia. CAN-väylän tietoja voidaan hyödyntää myös huollossa ja vianetsinnässä.

DATA


Data on tiedon raaka-ainetta, jolla ei välttämättä ole sellaisenaan merkitystä. Datasta syntyy tietoa, kun sitä jalostetaan ja tulkitaan. Data voi koostua esimerkiksi numeroista, merkeistä tai koodeista.

DROONI (DRONE)


Drooni tai drone -nimityksiä käytetään miehittämättömistä, kauko-ohjatuista ilma-aluksista. Muita, englannin kielestä peräisin olevia termejä ovat mm. UA (Unmanned Aircraft) ja RPA (Remotely Piloted Aircraft). Kokonaisjärjestelmiin, esim. RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) kuuluvat mm. ohjauslaitteet, ohjelmistot ja lisälaitteet. Lisälaitteista käytetään usein termiä hyötykuorma.

INFRAPUNA (IR)- JA LÄHI-INFRAPUNA (NIR)


Valo on sähkömagneettista säteilyä, joka on aallonpituudesta riippuen ihmissilmälle näkyvää tai näkymätöntä. Näkyvän valon aallonpituusalue on noin 400–780 nm. Infrapunasäteilyn aallonpituusalue on laaja: 780 nm–1 mm. Lähimpänä näkyvän valon aallonpituusaluetta säteilevää infrapunaa kutsutaan lähi-infrapunaksi (NIR).  Lämpösäteily on suurimmaksi osaksi infrapunasäteilyä, mutta NIR-säteilyä ihminen ei aisti lämpönä.

ISOBUS


ISOBUS on menetelmä, jolla kytketään nykyaikaisia maataloustraktoreita, -työkoneita ja apulaitteita toisiinsa merkistä riippumatta elektroniikan tasolla. Tämä mahdollistaa sen, että erimerkkiset ja myös eri maissa rakennetut koneet ja laitteet sopivat yhteen viestiliikenteen ja liittimien osalta, vaikka ne kytketään toisiinsa ensimmäisen kerran ostajan pihamaalla.

KONEOPPIMINEN


Koneoppiminen on tekoälyn osa-alue. Koneoppimisessa keskeistä on, että ohjelman haluttua toimintaa ei ole ohjelmoitu valmiiksi. Ohjelmisto oppii halutun lopputuloksen sille syötetyn datan, esimerkiksi kuvien, perusteella itsenäisesti. Ohjatussa koneoppimisessa koneelle syötetään valmiita vastauksia lähtödatan kanssa. Ohjaamaton koneoppiminen perustuu valmiiden vastausten sijaan jonkinlaisten rakenteiden tunnistamiseen suoraan lähtödatasta.

TELEMETRIA


Telemetria on etäällä syntyvän mittaus- tai laitedatan automaattista siirtämistä toisaalla sijaitseville vastaanottaville laitteille. Dataa kerätään useimmiten erilaisilla sensoreilla. Telemetrialla viitataan useimmiten langattomasti tapahtuvaan tiedonsiirtoon (radioaallot, ääniaallot, infrapuna). Telemetria mahdollistaa koneiden ja laitteiden toiminnan reaaliaikaisen seurannan ja on keskeinen osa esineiden internetiä (IoT).